Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ยกเลิกอบรม วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศู หลักสูตร อะโวคาโด : ไม้ผลศักยภาพการตลาดสูง รุ่นที่ 2
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 17-08-2563 อ่าน 360 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 034-351889 034-355172 และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 ต่อ 105 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
คณะเกษตรกำแพงแสน 0 34 35 1889 และ 034-355172
กำหนดการอบรม
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.30 น. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุ์ ของอะโวคาโด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุ์ ของอะโวคาโด (ต่อ)(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การวางแผนการสร้างสวนอะโวคาโด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลอะโวคาโด (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
16.00-17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140