Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 10
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 25-08-2563 อ่าน 801 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
ในปัจจุบันสวนไม้ผลหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะสวนที่มีการปลูกมาตั้งแต่ดั้งเดิม สภาพของสวนจะมีไม้ผลแต่ละชนิดที่ต้นหรือทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เนื่องมาจากต้นมาอายุมาก ประกอบกับเกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งกิ่งหรือตัดเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านล่างออก ทำให้สูญเสียพื้นที่ออกผลส่วนนี้ไป และยังทำให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตด้านความสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ไม่สะดวกในการจัดการโรคและแมลง หรือการใช้สารเคมีไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการค้ำยันกิ่ง หากมีพายุหรือลมพัดแรง ก็ทำให้ต้นเสียหายได้ง่าย ตามมาด้วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและปัจจัยการผลิตสูงขึ้นตามมา การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลจึงเป็นเรื่องจำเป็น..ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้การจัดทรงต้นเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการร่วมกับการตัดแต่งกิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การควบคุมโครงสร้างและรูปทรงต้นให้เป็นไปตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วยงานสำคัญคือ การตัดแต่งกิ่ง การโน้มกิ่งหรือการถ่วงกิ่ง และการเปลี่ยนทิศทางของกิ่ง ซึ่งผลที่ได้นอกจากจะทำให้โครงสร้างของต้นไม้ผลเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว ยังมีผลส่งเสริมหรือลดการเจริญเติบโตด้านกิ่งใบหรือทางการออกดอก ติดผล ของต้นไม้ผลอีกด้วย


ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและการค้า ในปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในเชิงธุรกิจ และให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้น จากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกไม้ผล มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีกาจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลที่ถูกต้อง นำไปสู่การผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด มีต้นทุนการผลิตต่ำ และให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับไม้ผลที่ปลูกตามสภาพพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อให้ได้แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพิ่มมากขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-40 คน

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) ไม่รวมค่าที่พัก

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 034-355172หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00 – 10.30 น. โครงสร้างของต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.30 - 12.00 น. สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การวัดการสังเคราะห์แสงและการส่งผ่านแสงเข้าไปในเรือนพุ่ม
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563
09.00 – 12.00 น.หลักการของการจัดทรงและตัดแต่งต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการ การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.00 – 16.30 น. สรุปผลการปฏิบัติการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140