Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ยกเลิกอบรม วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การขยายพันธ์ุไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6 เนื่องจาก รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 19-08-2563 อ่าน 294 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
1. หลักการและเหตุผล
ไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปกติจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้ผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ต่ำ ผู้ปลูกจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องการปลูกและการบังคับให้ออกดอก ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนการค้าในปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิตนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปลูกไม้ผล เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้น<
จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมการผลิตไม้ผลเพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกไม้ผล มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปลูก ปริมาณ และคุณภาพตามความต้องการของตลาดที่ต้นทุนการผลิตต่ำและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป


2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตไม้ผลต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการผลิตไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงปลูก

3.เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้สนใจทั่วไป พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,800 บาท

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769-252181-2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทาง E-mail hort@ku.ac.th หรือทางโทรสาร 034-351 889 ต่อ 105 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-351889 และ 034355172 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม “เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ” รุ่นที่ 6
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 11.00 น. หลักการขยายพันธุ์พืช และโรงเรือนเพาะชำและระบบการให้ความชื้น (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

11.00 - 12.00 น. วัสดุปลูกสำหรับการขยายพันธุ์ไม้ผลและการเตรียมสารฮอร์โมนเร่งราก

(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. การเตรียมต้นแม่พันธุ์ไม้ผลเพื่อการขยายพันธุ์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

14.00 - 15.30 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์)

15.30 - 16.30 น. การติดตา (อ.วันชาติ นิติพันธ์,อ.สรศักดิ์ ตรีอินทอง)

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563

09.00 - 11.00 น. ต้นตอและการนำมาใช้ประโยชน์ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

11.00 - 12.00 น. การสร้างมาตรฐานของกิ่งพันธุ์ในเชิงธุรกิจ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.00 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง (อ.วันชาติ นิติพันธ์, สรศักดิ์ ตรีอินทอง)

14.00 - 17.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล และสรุปผลการฝึกปฏิบัติ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี,อ.วันชาติ นิติพันธ์)
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.00 น.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140