Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพรุ่นที่ 4
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 24-08-2563 อ่าน 349 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
1.หลักการและเหตุผล

ส้มโอจัดเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีขนาดของผลใหญ่ที่สุดในสกุล Citrus ทั้งหมด แหล่งกำเนิดของส้มโออยู่ในเขตอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆ ถึงตอนใต้ของประเทศจีน ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดของโลกโดยมีความหลากหลายของพันธุกรรมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ที่มีการส่งออกนั้น ส้มโอจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก แม้ว่าแหล่งปลูกส้มโอที่มีชื่อเสียงดั้งเดิมจะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ในปัจจุบันพบว่ามีการปลูกส้มโอกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าส้มโอเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกจากเดิมได้ดีด้วย อย่างไรก็ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นภูมิภาคของประเทศย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลส้มโอได้โดยตรง นอกจากนี้พันธุ์ส้มโอที่ปลูกมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากกว่าจำนวนพันธุ์ดั้งเดิม ที่มีจำกัดอยู่เพียงไม่กี่พันธุ์เท่านั้น ดังนั้นในการให้ความรู้ทางด้านหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจที่จะปลูกส้มโอย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตที่เป็นพืชเศรษฐกิจให้เป็นพืชที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมการผลิตส้มโออย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกดูแลรักษาส้มโอเป็นอย่างดี และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ การเจริญเติบโต ธาตุอาหาร การปลูกดูแลรักษาต้นส้มโอ ผลผลิตส้มโอให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง

3. เพื่อให้เป็นแนวทางการปลูกส้มโอที่ถูกต้อง ทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจทั่วไป พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ฯลฯ

หัวข้อการฝึกอบรม “การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 4

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. กลุ่มพันธุ์ของส้มโอและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของผลส้มโอ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

10.30 - 12.00 น. การเติบโตของส่วนยอดและส่วนรากของส้มโอภายหลังปลูก (ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. ธาตุอาหารกับการพัฒนาที่มีผลต่อคุณภาพของผลส้มโอ (ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์)

15.00 - 17.00 น. การเตรียมสร้างสวนส้มโออย่างมืออาชีพ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

17.00 - 18.00 น. ปัญหาต่างๆ ของการจัดการสวน /สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)ค่าใช้จ่ายในการสมัครค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)ไม่รวมค่าที่พักโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 โทร.สอบถามข้อมูล 034-351889 และเบอร์ 034-355172 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.thและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และ ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***>*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140