Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 52
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 17-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 17-08-2563 อ่าน 250 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
มะนาวและมะกรูดจัดเป็นพืชในตระกูลส้ม มะนาวใช้ส่วนของผลมาปรุงอาหารและมีราคาแพงในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากให้ผลผลิตน้อยและราคาถูกในฤดูฝน ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคในการทำให้มะนาวออกนอกฤดูได้ จึงจะทำให้ขายมะนาวได้ราคาดีขึ้น สำหรับมะกรูดใช้ได้ทั้งส่วนผลผลิตของใบและผลมาประกอบอาหาร แต่ในที่นี้ผู้มาเข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่เกี่ยวกับการปลูกมะกรูดระยะชิดซึ่งจะทำให้ตัดไปขายได้ทั้งปี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคที่เกี่ยวกับมะนาวและมะกรูด ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร. (034) 351889 (034) 355172 หรือ โทรสาร (034) 351889คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15 -80 คนค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)การจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรมวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.256308.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 – 10.30 น. การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยมะนาว ( ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์)10.30 – 12.00 น. การขยายพันธุ์มะนาวและการปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์ (สามารถ เศรษฐวิทยา)12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 17.30 น. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)17.30 เป็นต้น (ประมาณ 19.30 น.) ตอบข้อซักถามหมายเหตุ ถ่ายรูปร่วมกัน ช่วงระหว่างรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย ประมาณ 15.30 น.***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น.***วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.256308.30 – 10.30 น. การบริหารจัดการศัตรูพืช:มะกรูด มะนาว (ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์)10.30 – 12.00 น. โรคและการป้องกันกำจัดโรคของมะนาวและมะกรูด (ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู)12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.30 น. การผลิตมะกรูดเชิงการค้า (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)15.30 - 17.00 น. ดูแปลง สาธิตการตัดตั้งลำมะกรูดระยะชิด17.00 เป็นต้น (ประมาณ 19.30 น.) สรุปและตอบข้อซักถาม***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น.*** 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140