Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและริการวิชาการ (อัตราเลขที่พ.95)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 19-08-2563 อ่าน 400 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ด้วยคณะเกษตร กำแพงแสน ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ พ.0095 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

3. ปฏิบัติงานตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกล้าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้

6. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานทั่วไป เกี่ยวกับการสนับสนุนงานควบคุม ดูแล ซ่อมแซมและบำรุงรักษาการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนงานการสอน ฝึกอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140