Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
--เต็มแล้ว--โครงการอบรม "ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า" วันที่ 26-28 สค. 63
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 16-07-2563สิ้นสุดเมื่อ : 20-08-2563 อ่าน 215 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการอบรม "ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า"
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวอตินุช แซ่จิว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ กัด (มหาชน) สาขากำ แพงแสน
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เลขที่บัญชี 769-275764-1 ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และแนบสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร
ส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินได้ทาง line 089-457-4014
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบปลิว
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140