Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 25" (14-16 ส.ค. 63)
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 01-08-2563สิ้นสุดเมื่อ : 10-08-2563 อ่าน 47 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
เชิญสมัุครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 25"
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563
ณ ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B (ห้อง B115)
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท(ไม่รวมค่าที่พัก แต่สามารถติดต่อขอเช่าที่พักได้)

สนใจสมัครติดต่อ
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง โทร. 084-015-0603
นส.ภาวิณี จำปาคำ โทร. 061-206-4774
หรือ นส.สุวาจา กระจายศรี โทร. 094-218-7597

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140