Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-06-2564สิ้นสุดเมื่อ : 25-04-2565 อ่าน 1518 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 หลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 หลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140