Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 27-08-2564สิ้นสุดเมื่อ : 27-11-2564 อ่าน 206 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ สาขากีฏวิทยา (กีฏวิทยาอุตสาหกรรม) (อัตราเลขที่ พ.๑๙๕)
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขากีฏวิทยา หรืองานด้านวิทยาการด้านไหม หรือกีฏวิทยาอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา โดยเน้นงานด้านวิทยาการไหม หรือกีฏวิทยาอุตสาหกรรม
๒. มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฏวิทยาอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ทำงานหรือวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่สามารถเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมได้ หรือแมลงที่ให้ผลผลิตนำมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้ เช่น ไหม หรือแมลงที่บริโภคได้ หรือผึ้ง
๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่งที่ ๒ สาขากีฏวิทยา (กีฏวิทยาทางการเกษตร) (อัตราเลขที่ พ.๓๒๕๘)
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขากีฏวิทยา โดยเฉพาะงานด้านด้านกีฏวิทยาทางการเกษตร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา เน้นกีฏวิทยาทางการเกษตร
๒. มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฏวิทยาทางการเกษตร มีประสบการณ์ทำงานหรือวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ
๓. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้สมัครทั้ง ๒ ตำแหน่งจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140