Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.๒๙๐๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 19-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2564 อ่าน 302 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัยข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดข้อบังคับสามารถศึกษาได้จาก http://agri.kps.ku.ac.th/Agri_Hr/rules_๒๕๕๘.pdf)
๑.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑. คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ทางด้านการผลิต การจัดการ อาหาร และการปรับปรุงพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒. ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติงานวิจัยในส่วนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นโคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ
๒.๒ ปฏิบัติงานในฟาร์มโคเนื้อ โคนม และแพะ-แกะ เช่นดูแลจัดการฟาร์มทั่วไป การจัดทำแผนการผสมพันธุ์ ดูแลด้านอาหารสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และโปรแกรมวัคซีน เป็นต้น
๒.๓ ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
๒.๔ สนับสนุนการสอนและการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้องให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภาคนอกมหาวิทยาลัย
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ตามนโยบายของภาควิชาสัตวบาล
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมสำเนาใบ Pay-in หรือ สลิปหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ มาที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140