Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ KU-EXITE Top 10 ของคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2564
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-09-2564สิ้นสุดเมื่อ : 31-10-2564 อ่าน 125 ครั้ง ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล
 
นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ KU-EXITE Top 10 ของคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 25641. นางสาวมัณฑน์กาญจน์ เปรมปรีดิ์ รหัสนิสิต 6120100041 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ผลสอบ 83 คะแนน

2. นางสาวลัดฟ้า เพียรนภา รหัสนิสิต 6120101063 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ผลสอบ 82 คะแนน

3. นายณัฐพล เลี่ยมขุนทด รหัสนิสิต 6120100253 ภาควิชาพืชไร่นา ผลสอบ 71 คะแนน

4. นายณภัทร บวรสุจริตกุล รหัสนิสิต 6120102621 ภาควิชาพืชไร่นา ผลสอบ 70 คะแนน

5. นายศรัณย์ บุญบรรจง รหัสนิสิต 6120101772 ภาควิชาพืชไร่นา ผลสอบ 68 คะแนน

6. นายตะวันศักดิ์ แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต 6120102183 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ผลสอบ 68 คะแนน

7. นางสาวชัชชา ชุ่มตะคุ รหัสนิสิต 6120101268 ภาควิชาพืชไร่นา ผลสอบ 67 คะแนน

8. นายกิตติพงศ์ ธีรเจียรนัย รหัสนิสิต 6120100784 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ผลสอบ 67 คะแนน

9. นายชิษณุพงศ์ เรืองจินดา รหัสนิสิต 6120101284 ภาควิชาโรคพืช ผลสอบ 66 คะแนน

10. นายเฉลิมพล โพธิ์ผ่อง รหัสนิสิต 6120101233 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ผลสอบ 66 คะแนน

นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ KU-EXITE ส่วน Reading Comprehension สูงสุด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 25641. นางสาวพรพิมล ชาญวิรุฬห์ รหัสนิสิต 6120100342 ภาควิชาโรคพืช ผลสอบ 26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140