Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 มี.ค.2565
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 11-10-2564สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2565 อ่าน 250 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา


ตำแหน่งที่ ๑ -๒


ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ


ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) และงานอื่นที่มอบหมายให้ปฏิบัติ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


๑. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน ที่มีงานวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) วิทยาศาสตร์เกษตร ปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140