Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเลขที่ พ.๒๕๓๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ 28ม.ค.2565
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 26-02-2565 อ่าน 264 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความนัยข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดข้อบังคับสามารถศึกษาได้จาก http://agri.kps.ku.ac.th/Agri_Hr/rules_๒๕๕๘.pdf)
๑.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑. คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถทางด้านการจัดการและการรักษาโรคสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์กระเพาะเดี่ยว
๒. ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
๒.๑ เป็นนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรและ/หรือฟาร์มสัตว์ปีก
๒.๒ ปฏิบัติงานในฟาร์มสุกร เช่น ดูแลจัดการด้านสุขภาพ และโปรแกรมวัคซีน การรักษาอาการเจ็บป่วย และการป้องกันโรคระบาด
๒.๓ ปฏิบัติงานวิจัยด้านสุกรหรือสัตวปีก
๒.๔ ปฏิบัติงานบริการวิชาการ และฝึกอบรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ทางด้านสุกร หรือสัตว์ปีก
๒.๕ สนับสนุนการสอน และการฝึกงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสุกรหรือสัตว์ปีกให้กับนิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140