Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาการสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปิดรับ 20 พ.ค.2565
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 20-11-2564สิ้นสุดเมื่อ : 20-06-2565 อ่าน 161 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑ การสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการด้านการสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และงานอื่นที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาปฐพีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
๑.๑ มีงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่เน้นหนักด้านการสำรวจและจำแนกดิน หรือการกำเนิดดิน หรือด้านข้อมูลการสำรวจระยะไกลทางการเกษตร หรือด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการเกษตร หรือ การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเกษตร หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจดิน การจำแนกดิน หรือการกำเนิดดิน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ
๑.๒ มีงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่เน้นหนักด้านเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือธาตุอาหารพืช หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือธาตุอาหารพืช หรือ
๑.๓ มีงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่เน้นหนักด้านปฐพีวิทยา หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านปฐพีวิทยา
๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ที่ประกาศผลการทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140