คณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
ปีการศึกษา 2561-2562

รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล
คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร นาคทอง รองศาสตราจารย์ ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต  
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองศาสตราจารย์ ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม อาจารย์ ดร.รพี ดอกไม้เทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์
หัวหน้าภาควิชาพืชสวน หัวหน้าภาควิชาโรคพืช หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้แทนคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
       
นางสาวสุภา สุริยกานนท์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน