หน้าแรก  |   แนะนำวารสาร  |   คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ  |   บทความย้อนหลัง  |   Submission online  |   ติดต่อสอบถาม
   
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
1. การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก
2. บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี
3. ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
5. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
6. ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของคะน้าที่ปลูกในทราย
7. การศึกษาระยะความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวน้ำหอมภายในทะลายเดียวกัน
8. Raw Goat Milk Qualities from Thai Muslim Farms in Ayuthaya Province, Thailand, A Field Study
9. ชนิดของเพลี้ยไฟในกุหลาบและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากพืช
10. ผลของการเตรียมตัวอย่างก่อนการแช่แข็งและระยะเวลาในการแช่แข็งต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในเนื้อฟักทอง
 
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
พัฒนาโดย ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ