ตารางรถ แบบฟอร์มขอใช้รถ รายงานการขอใช้รถ บุคลากร   
  Wed, 20 Jun 2018
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะ
 
 
 
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง คณะเกษตร กำแพงแสน
*แบบฟอร์มขอใช้บริการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่ต้องพิมพ์เอกสารส่ง*
ข้อมูลผู้ขอใช้
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน่วยงาน : คณะ
  อื่นๆ โปรดระบุ :  
ข้อมูลแจ้งความประสงค์
ไปราชการที่ : จังหวัด
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง : คน
วันที่เริ่มการเดินทาง : - - เวลา   : น. 
วันที่สิ้นสุดการเดินทาง : - - เวลา   : น. 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
การเดินทางครั้งนี้เกี่ยวกับ : งานการเรียนการสอน วิชา  รหัสวิชา
งานโครงการวิจัย ชื่อโครงการ
อื่นๆ ( โปรดระบุ )
จ่ายค่าบำรุงรักษา : ยินดีจ่าย ยกเว้น
ต้องการให้รถไปรับ :  ณ สถานที่
ประเภทรถยนต์ที่ขอใช้ :
เมื่อมีเหตุขัดข้องติดต่อที่ :  หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
  * กรุณากรอกชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ลงในช่องหมายเหตุ
  หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ เจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกรายการขอใช้ดังกล่าวทันที
หมายเหตุ :