[28-11-2564] เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
[25-11-2564] การขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการเรียนการสอน การสอบ ตามมาตรการขอเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ
[17-08-2564] แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[25-06-2564] คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564
[22-03-2564] แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)
[22-03-2564] แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
 
 
  
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th