[10-11-2563] วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
[04-11-2563] คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
[04-11-2563] คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ปีการศึกษา 2563
 
 
  
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th