หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
  แขนงวิชากีฏวิทยา
  แขนงวิชาปฐพีวิทยา
  แขนงวิชาพืชไร่นา
  แขนงวิชาพืชสวน
  แขนงวิชาโรคพืช
  แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เอกสารข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th