หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 
  1. ปร.ด. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  2. ปร.ด. สาขาวิชากีฏวิทยา
  3. ปร.ด. สาขาวิชาโรคพืช
  4. ปร.ด. สาขาวิชาพืชไร่
  5. ปร.ด. สาขาวิชาพืชสวน
  6. ปร.ด. สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
  7. ปร.ด. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
  8. ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ)
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th