แหล่งทุนการศึกษาและวิจัย
 
     
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรม
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
http://grad.ku.ac.th   http://www.irpus.org
     
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   สำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต
http://www.trf.or.th   http://www.trfmag.org
     
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th