หน้าแรก
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการ
ค้นหาใบสมัคร
เจ้าหน้าที่

 

 

 
**ประกาศ** นักเรียนที่ติดโครงการโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร #ไม่ต้องเคลียริ่งเฮ้าส์# และขอให้ติดตามกำหนดการต่างๆได้ที่นี้
**ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)**
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
**ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม) รอบสอง**
 
   รายงานสรุปโควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
 
รวมทั้งสิ้น 7417 คน
  หลักสูตร สมัคร มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์
  เกษตรศาสตร์ 7344 30 21 20
  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 13 8 6 4
  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 18 9 6 6
  สัตวศาสตร์ 36 13 8 8
รวม    7411 60 41 38
** คลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อ
 
 
     
พัฒนาระบบโดย : หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th