คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำโดยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่สำเร็จการศักษาจากคณะเกษตร กำแพงแสน เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจการนิสิตร และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ หลักสูตร นิสิต บัณฑิต และตลาดแรงงานต่อไป จึงของความกรุณาท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้

รหัสประจำนิสิต (เพื่อใช้ในการอ้างอิงทางสถิติ *ไม่มีผลกับผู้กรอกแบบสำรวจใด ๆทั้งสิ้น)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ :
2. อายุ ปี
3. ท่านสำเร็จการศึกษาจากศณะเกษตร กำแพงแสน หลักสูตร
4. ปีที่ท่านสำเร็จการศึกษา พ.ศ.
5. ท่านใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรทั้งหมดกี่ปี (ภาคฤดูร้อนนับรวมกับภาคปลาย)
   
6. ท่านเริ่มทำงานครั้งแรกหลังจากจบการศึกษา เดือน เงินเดือนที่ได้รับครั้งแรก บาท
7. ท่านประกอบอาชีพใดในปัจจุบัน
  ทำงานแล้ว จัดเป็นงานประเภท
  ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
  ยังไม่ทำงาน เพราะ กำลังศึกษาต่อ เตรียมตัวศึกษาต่อ
  หลักสูตร สถานที่ศึกษา ประเทศ
  หรือ กำลังสมัครงาน/กำลังรอเรียกสัมภาษณ์งาน อื่น (โปรดระบุ)
   
8. ปัจจุบันท่านทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่ท่านจบการศึกษาหรือไม่
  เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
9. ท่านคิดว่าคณะเกษตร กำแพงแสน ควรปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่ ควร ไม่ควร
  เหตุผล
10. ท่านคิดว่าวิชาในกลุ่มใดควรเพิ่มในหลักสูตร
  วิทย์-คณิต ภาษา สังคม-พลศึกษา บัญชี-เศรษฐศาสตร์-การตลาด
  วิชาของภาควิชา/สาขา วิชาพื้นฐานเกษตร อื่นๆ ระบุ
11. ท่านคิดว่าวิชาในกลุ่มใดควรลดในหลักสูตร
  วิทย์-คณิต ภาษา สังคม-พลศึกษา บัญชี-เศรษฐศาสตร์-การตลาด
  วิชาของภาควิชา/สาขา วิชาพื้นฐานเกษตร อื่นๆ ระบุ
12. วิชาที่ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน โปรดระบุ
13. ท่านคิดว่าควรเพิ่มการฝึกงานเฉพาะด้านให้มากขึ้นหรือไม่
  ควร
  ไม่ควร
  เหตุผลเพราะ
  วิธีการ/รูปแบบที่ต้องการให้มีการฝึกงาน