แบบสำรวจปี 2560
รายงานผลสำรวจ
 
 
ระบบรถยนต์ส่วนกลาง
ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
ระบบงานบุคลากร
ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบการจัดการความรุ้ (KM)
ระบบงานประชาสัมพันธ์
ตารางขอใช้ห้องปฏิบัติการกลาง
      คอมพิวเตอร์
Home รายงานการประเมินตนเอง แบบฟอร์ม ติดต่อ  
 
ประจำปีการศึกษา 2561
 
เพศ ชาย หญิง
 
สถานภาพ นิสิต อาจารย์ บุคลากร
 
หัวข้อการประเมิน ระดับ
  ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  สามารถเข้าถึงได้สะดวก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ใช้งานง่าย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ มีความชัดเจน ถูกต้อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 
ความคิดเห็น
ยอมรับ  
 
 
พัฒนาระบบโดย น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน