วารสารเกษตรอภิรมย์
  เรือนเกษตรอภิรมย์
  การเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
  เทคโนเกษตร
     
   ประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ทุกท่านส่งบทความทางการเกษตรเพื่อเผยแพร่ในวารสาร “องค์ความรู้เกษตร” เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งวารสารเป็นสาระหรือบทความที่เป็นมุมมองทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ที่ต้องการให้บุคคลอื่นได้รับทราบข้อมูลหรือความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เกิดการพัฒนาขึ้นในแวดวงการเกษตร หรือจะเป็นการเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นแล้วต้องการจะถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้คณะต้องการที่จะพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคคลกร นิสิต ได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆด้านการเกษตร ที่เป็นบทความ เรื่องราวต่างๆในแวดวงการเกษตร ตลอดจนประสบการณ์ สั้นๆ ที่เป็นลักษณะของการบริการวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป เกษตรกร ผู้ปกครอง นิสิต แม้กระทั่งบุคลากรภายในคณะของเราเอง
ทั้งนี้คณะจัดให้มีของที่ระลึกสำหรับทุกบทความ ทุกเรื่องราว ทุกประสบการณ์ที่คณาจารย์และบุคลากรของคณะได้เสียสละเวลาในการส่งบทความต่างๆ ดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งบทความได้ที่ อ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ e-mail : crattan99@yahoo.com
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน