หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
    
 23/09/2563 โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับภาควิชา ห้วข้อ “การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล หัวข้อ หมวด 3 :เสียงของลูกค้า
 10/04/2563 ประชุมแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
 25/03/2563 ประชุมชี้แจงข้อบังคับมก. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 24ธ.ค.2562 -10ม.ค.2563 การอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับรอบการประเมิน ม.ค.-มิ.ย.2563
 18/09/2562 การบริหารความเสี่ยง
  ประชุม/อบรมทั้งหมด
 
 
 
  [ หัวข้อ ] [ โดย ] [อ่าน] [ตอบ]
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม ประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารและธุรการ หัวข้อ มาทำชำนาญการกันเถอะ ธีรนนท์ รัตนดิลก 48 0
 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล PMS & IDP ธีรนนท์ รัตนดิลก 131 0
 การวิจัยและพัฒนางานประจำด้วยแนวคิดลีน เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท. วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ธีรนนท์ รัตนดิลก 150 0
 การวิจัยจากงานประจำ (R2R) สำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ธีรนนท์ รัตนดิลก 156 0
 เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ ธีรนนท์ รัตนดิลก 163 0
  การจัดการความรู้ทั้งหมด
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน