หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ < ด้านการเรียนการสอน
 
เพิ่มหัวข้อความรู้ 
  [ ชื่อเรื่อง ] [ โดย ] [ เมื่อ ] [อ่าน] [ตอบ]
 
 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผลการเรียนอย่างมีส่วนร่วม  ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์  2018-07-06 22:40:05  183  0
 องค์ความรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2016-09-14 08:35:15  765  0
ทั้งหมด 2 รายการ
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน