หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ < ด้านบริหารจัดการ
 
เพิ่มหัวข้อความรู้ 
  [ ชื่อเรื่อง ] [ โดย ] [ เมื่อ ] [อ่าน] [ตอบ]
 
 การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-11-16 07:42:08  42  0
 One Point Lesson(OPL).....บทเรียนประเด็นเดียว กรณี การรับรองการจ่ายเงิน กรณีทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสูญหาย  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-07-23 15:23:36  104  0
 แบบฟอร์มการจัดการความรู้ One Point Lesson(OPL).....บทเรียนประเด็นเดียว  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-07-22 13:22:47  65  0
 เอกสารสัมมนาวิชาการ ทิศทางงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน กับ การเป็น University 4.0  สุนารี สว่างศรี  2018-05-23 13:24:01  69  0
 สรุปองค์ความรู้ (OPL) เรื่อง การรับรองการจ่ายเงิน กรณีทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสูญหาย  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-02-13 16:13:36  102  0
 การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  อมรรัตน์ ศรีละออ  2017-06-02 16:03:10  163  0
 การจัดการความรู้เครื่องมือสู่การพัฒนาองค์กร  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2016-02-18 09:12:43  181  0
 การสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ  ทศพล ศรีศรทอง  2015-07-28 10:22:23  187  0
 โครงการสัมมนาการจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ในหัวข้อง การพัฒนาเทคนิคการให้บริการ และประโยชน์ของ e-office ที่คุณไม่รู้  ทศพล ศรีศรทอง  2015-07-28 10:18:41  205  1
 โครงการอบรมการปรับปรุงงาน/พัฒนางาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2015-03-11 16:37:26  238  0
 สรุปประเด็นโครงการผู้บริหารพบบุคลากร หัวข้อ การสร้างความยั่งยืน คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557)  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2014-11-06 15:51:48  207  0
 การนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2014-10-19 11:15:04  182  0
 เอกสารประกอบการบรรย หัวข้อ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำการปกครองในมหาวิทยาลัย  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2014-08-04 15:54:54  190  0
 ประโยชน์ของการจัดการความรู้  คณะทำงาน KM  2013-01-31 10:53:28  298  0
 แนะนำ-ติชม ระบบการจัดการความรู้  ดวงกมล ด้วงจุมพล  2013-01-29 17:12:57  366  1
 KM คืออะไร 1  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2013-01-22 10:31:19  390  1
 คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2013-01-22 10:23:50  331  0
 คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าเหน้าที่พัสดุ  ทศพล ศรีศรทอง  2012-11-02 14:58:52  534  1
 ประชุม เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP)  ทศพล ศรีศรทอง  2012-10-26 11:28:02  297  0
 โครงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน ด้วยการจัดการความรู้  ทศพล ศรีศรทอง  2012-10-10 15:47:44  292  0
ทั้งหมด 23 รายการ
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน