หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ < ด้านบริหารจัดการ
 
เพิ่มหัวข้อความรู้ 
  [ ชื่อเรื่อง ] [ โดย ] [ เมื่อ ] [อ่าน] [ตอบ]
 
 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล PMS & IDP  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2020-08-17 11:58:41  32  0
 การวิจัยและพัฒนางานประจำด้วยแนวคิดลีน เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท. วันที่ 6 มิถุนายน 2563  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2020-06-15 20:59:26  42  0
 เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2020-05-11 14:05:05  59  0
 การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management)  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2020-01-26 20:29:45  49  0
 เอกสารการขับเคลื่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว.  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2019-12-31 12:31:39  62  0
 OPL การโค้ช (Coaching)เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาด้วยหลัก GROW Model  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2019-07-29 21:43:43  79  1
 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) บนพื้นฐาน 70-20-10 Learning Model  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2019-07-11 21:48:06  96  0
 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วััดผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System PMS  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2019-07-11 21:41:08  107  0
 การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-11-16 07:42:08  134  0
 One Point Lesson(OPL).....บทเรียนประเด็นเดียว กรณี การรับรองการจ่ายเงิน กรณีทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสูญหาย  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-07-23 15:23:36  223  0
 แบบฟอร์มการจัดการความรู้ One Point Lesson(OPL).....บทเรียนประเด็นเดียว  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-07-22 13:22:47  181  0
 เอกสารสัมมนาวิชาการ ทิศทางงานวิจัยคณะเกษตร กำแพงแสน กับ การเป็น University 4.0  สุนารี สว่างศรี  2018-05-23 13:24:01  144  0
 สรุปองค์ความรู้ (OPL) เรื่อง การรับรองการจ่ายเงิน กรณีทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสูญหาย  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2018-02-13 16:13:36  186  0
 การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  อมรรัตน์ ศรีละออ  2017-06-02 16:03:10  243  0
 การจัดการความรู้เครื่องมือสู่การพัฒนาองค์กร  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2016-02-18 09:12:43  263  0
 การสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ  ทศพล ศรีศรทอง  2015-07-28 10:22:23  262  0
 โครงการสัมมนาการจัดการความรู้สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ในหัวข้อง การพัฒนาเทคนิคการให้บริการ และประโยชน์ของ e-office ที่คุณไม่รู้  ทศพล ศรีศรทอง  2015-07-28 10:18:41  286  1
 โครงการอบรมการปรับปรุงงาน/พัฒนางาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2015-03-11 16:37:26  327  0
 สรุปประเด็นโครงการผู้บริหารพบบุคลากร หัวข้อ การสร้างความยั่งยืน คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557)  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2014-11-06 15:51:48  294  0
 การนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ  ธีรนนท์ รัตนดิลก  2014-10-19 11:15:04  249  0
ทั้งหมด 31 รายการ
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน