หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
คณะทำงานการจัดการความรู้
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ปรึกษา
นายธีรนนท์  รัตนดิลก ประธานคณะทำงาน
นายทศพล  ศรีศรทอง คณะกรรมการ
นางสาวดวงกมล  ด้วงจุมพล คณะกรรมการ
นางสุจิตต์  มุกดา คณะกรรมการ
นางอัมพร  ปรีชาคม คณะกรรมการ
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน