หน้าแรก  |   KM คืออะไร  |   ประชุม/อบรม  |   ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ  |   คณะทำงาน KM  
   ด้านการเรียนการสอน  
   ด้านการวิจัย  
   ด้านบริการวิชาการ  
   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ด้านบริหารจัดการ  
 
 
 
 
ประชุม/อบรม
ประชุม/อบรม
 
เพิ่มรายการประชุม/อบรม 
  [ หัวข้อ ] [ โดย ] [ เมื่อ ] [เข้าร่วม]
 
 โครงการ พัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับภาควิชา ห้วข้อ “การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล หัวข้อ หมวด 3 :เสียงของลูกค้า ธีรนนท์ รัตนดิลก 23/09/2563 16
 ประชุมแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ธีรนนท์ รัตนดิลก 10/04/2563 3
 ประชุมชี้แจงข้อบังคับมก. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ธีรนนท์ รัตนดิลก 25/03/2563 3
 การอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับรอบการประเมิน ม.ค.-มิ.ย.2563 ธีรนนท์ รัตนดิลก 24ธ.ค.2562 -10ม.ค.2563 1817
 การบริหารความเสี่ยง ธีรนนท์ รัตนดิลก 18/09/2562 0
 นักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ สุนารี สว่างศรี 15 กรกฎาคม 2562 0
 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล [IDP] บนพื้นฐาน 70-20-10 Learning Model ธีรนนท์ รัตนดิลก 5-17 มิถุนายน 2562 0
 ประชุมชี้แจงกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม ธีรนนท์ รัตนดิลก 20 ธันวาคม 2561 0
 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ธีรนนท์ รัตนดิลก 15 พฤศจิกายน 2561 0
 สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา สุภัค ถาวรนิติกุล 21 มิถุนายน 2561 0
 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กัลยวรรต ทวีทรัพย์ 17 มกราคม 2561 0
 แบบฟอร์มตัวอย่างการเสนอ โครงการปรับปรุงกระบวนงาน และการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ธีรนนท์ รัตนดิลก 4 ส.ค.2559 0
 การสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อกำหนดหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ ทศพล ศรีศรทอง 24 กุมภาพันธ์ 2558 0
 ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาการปรับปรุงงานและการจัดการความรู้ ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน ดวงกมล ด้วงจุมพล 24 กุมภาพันธ์ 2558 0
 "การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้" หน่วยการเงินและบัญชี คณะเกษตร กำแพงแสน อังคารที่ 21 มกราคม 2557 0
 สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อกำหนดหัวข้อและกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน KM 31 มกราคม 2556 2
 สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน คณะทำงาน KM 31 มกราคม 2556 1
 โครงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน ด้วยการจัดการความรู้ ทศพล ศรีศรทอง 9 ตุลาคม 2555 3
 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ คณะเกษตร กำแพงแสน หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 กันยายน 2555 8
 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบงานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 กันยายน 2555 4
ทั้งหมด 22 รายการ
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ วิทยาเขตกำแพงแสน