งานกิจกรรมนิสิตของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมพัฒนานิสิตของภาควิชาปฐพีวิทยา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อ

  1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สามารถบริหารจัดการและ/หรือประกอบอาชีพได้อย่างประสบผลสำเร็จ เพื่อเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน
  2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาเกษตร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่นิสิต

โครงการพัฒนานิสิตของภาควิชาปฐพีวิทยา สามารถแบ่งออกเป็น