ตำราและผลิตภัณฑ์

ตำราเกี่ยวกับปฐพีวิทยา โดยคณาจารย์ของภาควิชาปฐพีวิทยา


ตำราและผลิตภัณฑ์


 พจนานุกรมปฐพีวิทยา

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมศัพท์วิชาการด้านปฐพีวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทยและคำอธิบายไว้มากที่สุด จัดทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน “พจนานุกรมปฐพีวิทยา” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้สื่อความหมายด้านปฐพีวิทยาที่ถูกต้องและตรงกัน

พจนานุกรมปฐพีวิทยา


 ศัพท์ในวงการปุ๋ย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหนังสือประมวลศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภท เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี  ปูน  สารปรับสภาพดินและการปรับปรุงบำรุงดิน  รวม 715 คำ  พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทย และคำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ  แต่ชัดเจน  มีตัวอย่างและภาพประกอบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  อาจารย์ผู้เรียบเรียงใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา 32 ปี จัดทำหนังสือนี้ด้วยความรอบคอบ โดยยึดหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
“ศัพท์ในวงการปุ๋ย”” จะเป็นกุญแจที่ช่วยไขไปสู่ความกระจ่างในวิชาการด้านปุ๋ย การใช้ปุ๋ยและการบำรุงดิน สำหรับผู้สนใจที่ใฝ่หาความความรู้ จึงเป็นคู่มือที่ดีสำหรับนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย นิสิต นักศึกษาและเกษตรกรผู้รักความก้าวหน้าโดยทั่วไป

ศัพท์ในวงการปุ๋ย


 ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหนังสือประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนรวม 21 บท  ประกอบด้วยความรู้เรื่องดินกับการเกษตรยั่งยืน  ประวัติการพัฒนาปุ๋ย  การจำแนกปุ๋ย  หลักการผลิตปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก  ธาตุรองและจุลธาตุ  หลักการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก  คุณค่าของปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด  ประเภทของปุ๋ยชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์  การบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์  ความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ  การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานตามผลการวิเคราะห์ดิน/พืช  เพื่อการผลิตข้าว  พืชไร่และพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย  ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ปุ๋ย  เทคนิคการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่และการใช้ปุ๋ยในการเกษตรแบบแม่นยำ
“ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน””  จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ และนักส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน


 ธาตุอาหารพืช (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อพ.ศ. 2543 และพ.ศ. 2546 มีเนื้อหา 11 บท โดยฉบับปรับปรุงใหม่นี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 ในพ.ศ. 2552 มีเนื้อหาทั้งหมด 25 บท ประกอบด้วยสาระที่สมบูรณ์และทันสมัย แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 มี 4 บท ได้แก่ บทนำและประวัติการศึกษาด้านธาตุอาหารพืช การขนส่งไอออนผ่าน เยื่อ การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารทางไซเล็ม และการเคลื่อนย้ายของสารทางโฟลเอ็ม ภาคที่ 2 มหธาตุ มี 6 บท คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ภาค ที่ 3 จุลธาตุ มี 8 บท คือ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน และนิกเกิล และ ภาคที่ 4 ธาตุเสริมประโยชน์ มี 7 บท คือ ซิลิคอน โซเดียม ซีลีเนียม โคบอลต์ อะลูมิเนียม วาเนเดียม ไทเทเนียมและธาตุหายาก เนื้อหาแต่ละบทในภาคที่ 2-4 เริ่มจากองค์ประกอบของธาตุ ในดิน กลไกการดูด การเคลื่อนย้ายในพืช บทบาทในเมแทบอลิซึม (หรือบทบาทด้านเสริม ประโยชน์) ความเข้มข้นในใบที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุและความเป็นพิษจากธาตุ
“ธาตุอาหารพืช” จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป

ธาตุอาหารพืช (ฉบับปรับปรุงใหม่)


 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ: เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหนังสือที่ประมวลสาระสำคัญเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิผล เป็นทางเลือกที่สำคัญมากสำหรับเกษตรกร 
ปุ๋ยชีวภาพที่มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้  มีหลายชนิดด้วยกัน  อาทิ  ไรโซเบียม  อะโซโตแบคเตอร์  อะโซสะไปริลลัม  จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  จุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมัก  และไมคอร์ไรซา  ในกรณีของปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด  แหนแดง  รวมทั้งเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ  เกษตรกรในต่างประเทศ
และประเทศไทยเองมีการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพกันทั่วไปมากบ้างน้อยบ้าง  ซึ่งประสบปัญหาอยู่พอสมควร  การทำความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งทางด้านวิชาการ  กรรมวิธีการผลิต  การใช้ประโยชน์  รวมทั้งการเก็บรักษา  จะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการหันมาใช้ปุ๋ยเหล่านี้กันอย่างถูกต้อง

ธาตุอาหารพืช (ฉบับปรับปรุงใหม่)


 เครื่องมือ และอุปกรณ์ โดยภาควิชาปฐพีวิทยา

เครื่องมือ และอุปกรณ์การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน