หลักสูตรของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ในแต่ละปีการศึกษา ภาควิชาปฐพีวิทยา สามารถรับนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีละ 50 คน ปริญญาโทปีละ 30 คน และปริญญาเอกปีละ 5 คน

    

โดยภาควิชาปฐพีวิทยามีจำนวนหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้

 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนพัฒนา และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้ได้ผ่านการปรับปรุงมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน จึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งเนื้อหารายวิชา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิชาชีพเกษตร ความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคโลกาภิวัตน์ อีกทั้งมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคต

.......................
 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการวิจัยระดับสากล ด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นำความเจริญมาสู่ประเทศ

.......................
 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน)

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถในการวิจัยระดับสากลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน อันนำไปสู่การพัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นำความเจริญมาสู่ประเทศ

หลักสูตรนี้ได้เริ่มดำเนินการรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเอื้ออำนวยกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพเกษตร และการเปลี่ยนแปลงตามโลกยุคโลกาภิวัตน์

.......................
 

 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการวิจัยระดับสากลด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน ตลอดจนพัฒนา และส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นำความเจริญมาสู่ประเทศ

.......................
 

ความร่วมมือกับคณะเกษตร กำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

นอกจากนี้ ภาควิชาปฐพีวิทยายังมีหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับคณะเกษตร กำแพงแสน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ดังนี้

•คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
•ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต( สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร)
•ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร)

•หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต( สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร)
Master of Science in Agricultural Research and Development

•หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ( สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร)
Doctor of Philosophy in Agricultural Research and Development

•หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเกษตรเขตร้อน)
Master of Science in Tropical Agriculture

•หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การเกษตรเขตร้อน)
Doctor of Philosophy in Tropical Agriculture

•โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละหลักสูตร สามารถเข้าชมได้ที่ http://agri.kps.ku.ac.th/abouteducation/curriculum.html