การบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และปุ๋ย

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์เคมี รวมทั้งตัวอย่างน้ำ และพืช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างน้ำ (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างพืช (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยเคมี (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมี (word) (PDF)
ดาวน์โหลด Download แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ (word) (PDF)

นอกจากนี้ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมของ "โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม"