เหตุการณ์สำคัญ

งานเปิดอาคาร "สำอาง ศรีนิลทา" ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพื่อเป็นเกียรติ และอนุสรณ์แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา ผู้นำบุคลากร และนิสิตมาเริ่มงานที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้เป็นปิยาจารย์ของศิษย์ กัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม