อาจารย์รศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา

o_yongyuth@yahoo.com
Ph.D. (Plant Nutrition)
University of the Philippines at Los Baños, Philippines
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ดร. วิสุทธิ์ วีรสาร

agrviv@hotmail.com
Ph.D. (Soil Science)
University of Kentucky, U.S.A.
สายงานฟิสิกส์ของดิน

รศ. สุรเดช จินตกานนท์

agrsdj@ku.ac.th
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

รศ.ดร. ธงชัย มาลา

agrthm@ku.ac.th
Ph.D. (Tropical Agriculture)
Kasetsart University
สายงานจุลชีววิทยาของดิน

ผศ.ดร. ชวลิต ฮงประยูร

agrclh@ku.ac.th
  
Ph.D. (Agronomy)
Louisiana State University, U.S.A.
สายงานจุลชีววิทยาของดิน

ผศ.ดร. อรุณศิริ กำลัง

agrark@ku.ac.th

D.Agr. (Soil and Water Conservation)
Nagoya University, Japan
สายงานการอนุรักษ์ดินและการจัดการดิน

ผศ.ดร. พงษ์สันติ์ สีจันทร์

agrpos@ku.ac.th
Docteur en Géographie tropicale
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France
สายงานการสำรวจดิน การกำเนิด และการจำแนกดิน

รศ.ดร. กุมุท สังขศิลา

agrkms@ku.ac.th
Ph.D. (Soil Science)
Oregon State University, U.S.A.
สายงานการอนุรักษ์ดินและการจัดการดิน

ผศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

agrasw@ku.ac.th
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู

thongjuu@yahoo.com
Ph.D. (Science of Biological Environment)
Gifu University, Japan
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

อ. เกวลิน ศรีจันทร์

agrkls@ku.ac.th
, kavalins@yahoo.com
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานฟิสิกส์ของดิน

ดร.ศุภชัย อำคา

agrscak@ku.ac.th
Ph.D. (Advanced Bioresource Science)
Chiba University, Japan
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

อ. วิภาวรรณ ท้ายเมือง

agrwwt@ku.ac.th
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ดร. กนกกร สินมา

smkanokkorn@gmail.com
Ph.D. (Science of Biological Environment)
Gifu University, Japan
สายงานจุลชีววิทยาของดิน


อ. อัญธิชา พรมเมืองคุก

agracp@ku.ac.th
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผศ.ดร. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ

agrpyst@ku.ac.th
Ph.D. (Soils)
Kasetsart University
สายงานการสำรวจดิน การกำเนิด และการจำแนกดิน

ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

agrnpp@ku.ac.th
Ph.D. (Soils)
Kasetsart University
สายงานการสำรวจดิน การกำเนิดและการจำแนกดิน

อ. สุชาดา กรุณา

agrscdk@ku.ac.th
M.S. (Agriculture)
Kasetsart University
สายงานฟิสิกส์ของดิน

อ.สัญชัย ภู่เงิน

chopper.boyd@hotmail.com
M.Sc. 
Chulalongkorn University, Thailand
สายงานฟิสิกส์ของดิน


อ. สิรินภา ช่วงโอภาส

agrsrnp@ku.ac.th

M.S. (Microbiology)
Kasetsart University
สายงานจุลชีววิทยาของดิน

..................................
 

บุคลากรนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการพิเศษ)

นายนพดล แสงพิทักษ์
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการพิเศษ)

นายประยูร เพียตะเณร
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการพิเศษ)

นายทองหล่อ หมื่นราษฎร์
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (ชำนาญงานพิเศษ)

นางวันทนีย์ พึ่งแสง
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)

นางอรทัย พงศ์กระพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาววัลยา แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายอาณัติ เฮงเจริญ
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายสมเกียรติ ทองเครือ
พนักงานทั่วไป

นายสมเกียรติ กราบทอง
พนักงานทั่วไป

นายบุญเลิศ อินทร์แสง
พนักงานทั่วไป

นายไพรงาม น้ำใจอดทน
พนักงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา คุ่ยเจริญ
พนักงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ ศรีภูมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวันเพ็ญ กราบทอง
พนักงานทั่วไป

นายมานพ สุขีวงศ์
พนักงานผลิตทดลอง