งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา มีการประเมินคุณภาพภายในโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิ การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยในรอบปีการศึกษาหนึ่งๆ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการของการดำเนินงาน

สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากองค์ประกอบ ผลการประเมิน
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน ดีมาก
2 การเรียนการสอน ดีมาก
3 การพัฒนานิสิต ดีมาก
4 การวิจัย ดีมาก
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดี
6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดีมาก
7 การบริหารและจัดการ ดีมาก
ผลการประเมินในภาพรวม ดีมาก