งานวิจัยของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา มีความหลากหลายในแต่ละสายงานหลัก ตั้งแต่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางปฐพีวิทยาในด้านฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ การสำรวจดิน การจำแนกดิน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการทรัพยากรดิน เช่น

สายงานการสำรวจดิน การกำเนิด และการจำแนกดิน (Soil Survey, Soil Genesis and Classification)


สายงานเคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Chemistry and Fertility)


สายงานฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics)


สายงานจุลชีววิทยาของดิน (Soil Microbiology)


สายงานการอนุรักษ์ดิน และการจัดการดิน (Soil Conservation and Management)