งานพัฒนาวิชาการของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

นอกจากงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตแล้ว ภาควิชาปฐพีวิทยายังมีงานพัฒนาและบริการวิชาการ โดยดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ในหลากหลายรูปแบบเช่น ความร่วมมือในรูปแบบโครงการศึกษาวิจัย การอบรมเกษตรกร เป็นต้น

โครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม


โครงการพัฒนาวิชาการระหว่างบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และภาควิชาปฐพีวิทยา


โครงการพัฒนาวิชาการระหว่างบริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และภาควิชาปฐพีวิทยา


บริษัท สุมิโตะโมะ จำกัด และบริษัท นิปปอนสตีล จำกัด


โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ เคยู - ไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์