Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 23-07-2565 ]สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีดำนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-07-2565 ]ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
[ 05-07-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 30-06-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 29-06-2565 ]โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา”
[ 27-06-2565 ]พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู (นิสิตใหม่)
[ 26-06-2565 ]กิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” ให้กับนิสิตใหม่คณะเกษตร กำแพงแสน AGGIE 82
[ 30-05-2565 ]โครงการค่าย วมว. 2565
[ 12-05-2565 ]ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
[ 29-04-2565 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบที่ 2
[ 20-04-2565 ]อบรมการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
[ 12-04-2565 ]สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
[ 10-04-2565 ]กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงาน ประจำปีการศึกษา 2564”
[ 09-04-2565 ]กิจกรรมดำนาฯ โครงการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตร
[ 23-03-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140