Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-09-2566 ]ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนา มก.
[ 22-09-2566 ]ร่วมงาน "นนทรีสีทอง 2566" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 21-09-2566 ]คณาจารย์และบุคลากรใหม่ เยี่ยมชมและดูงานด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกกับนิสิต
[ 21-09-2566 ]ร่วมงาน "รวงทองลาทุ่ง" คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 19-09-2566 ]ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ กพส. 2566 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
[ 19-09-2566 ]นักวิจัย คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ 18-09-2566 ]งาน "รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน" (แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566)
[ 11-09-2566 ]จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ให้กับ โครงการ KU-KU student exchange program 2023
[ 08-09-2566 ]ร่วมนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษในโครงการ Model UN Conference 2023
[ 07-09-2566 ]แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร กำแพงแสน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
[ 06-09-2566 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีจาก School of Agriculture, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
[ 04-09-2566 ]ประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว
[ 01-09-2566 ]ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
[ 31-08-2566 ]แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี
[ 31-08-2566 ]ประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review)
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140