Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถานที่ : ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
จัดเมื่อวันที่ : 21-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงาน “ครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาเขตกำแพงแสน ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สัมมนาทางวิชาการ 4 เรื่อง และการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ จำนวน 12 หลักสูตร ให้แก่นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีการจัดพิธีเปิด โดย ผศ.ดร. ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กล่าวสรุปกิจกรรมของงาน จากนั้นเป็นการสัมมนาทางวิชาการตลอดทั้งวัน ณ ห้องนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140