Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 02-05-2560เวลา : 16.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์ และความรู้ สามารถนำไปปรับใช้กับสภาวะแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการเป็นบัณฑิตที่ดี และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “หลักการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต” โดย คุณประสงค์ ทองสุขประสงค์ KU 42 (พี่มัด) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันอบรม Kaiser Training Leadereship สนับสนุนโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน การมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิธีผูกข้อมือ และ กิจกรรม “ชั่วโมงนี้มีแต่เรื่องของเรา” ดำเนินรายการโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 และทีมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140