Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เยาวชนอาเซียน
สถานที่ : ณ ห้องตาลกิ่ง แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-06-2560เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ” เวลา 09.00 น. มีพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องตาลกิ่ง แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้รักษาการแทน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมงาน

โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น อยู่ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับ กรมส่งเสริมการเกษตร นำเดินการโดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน และ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Training Program on Philosophy of Sufficiency Economy : Farm Management) ระหว่างวันที่ 14-27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่เยาวชนจากประเทศอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และประเทศไทย รวมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 26 ราย เพื่อให้เยาวชนเกษตรอาเซียนได้รับความรู้ละทักษะทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ความรู้และทักษะให้กับเยาวชนและเกษตรกรในประเทศของตนได้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140