Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่บุคลากรในคณะ เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านสาธารณภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ ดำเนินการสาธิตและบรรยายโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140