Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการสรรหา และผู้ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140