Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
สถานที่ : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 30-09-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 30 กัยายน 2560 บัณฑิตคณะเกษตร กำแพงแสน ปีการศึกษา 2559 เข้ารับเหรียญในพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีบัณฑิตคณะเกตร กำแพงแสน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 19 คน และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 35 คน รวม 54 คน โดยมี ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ร่วมมอบเหรียญในพิธี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140