Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์ "การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ฯ" ในงานประชุมวิชาการ
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 210 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดเสวนาวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์ เรื่อง “การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นแบบ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ คุณปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี คุณณัฐดนัย อัญชลี ผู้แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย คุณสิทธิชัย แก้วสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มก. กพส. และ คุณวิชัย กลึงโพธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 210 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140