Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประกวดจัดสวนถาดในภาชนะ (สวนชื้น) ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”
สถานที่ : ณ เต้นท์ประกวด หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการประกวดจัดสวนถาดในภาชนะ (สวนชื้น) ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เต้นท์ประกวด หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน มีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 68 ทีม โดยมีอาจารย์ของคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 20 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการให้คะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ประกาศนีบัตร และทุนการศึกษา แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด ผลการประกวดมีดังนี้
>> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (ทีมคิดถึงพ่อ 1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (ทีมคิดถึงพ่อ 2)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี (ทีมเกษตรเตรียมพัฒปทุม 1)
รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนประชามงคล (ทีมโรงเรียนประชามงคล) และ โรงเรียนสามพรานวิทยา (ทีมสวนชื้นสามพรานวิทยา 1)
>> ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี (ทีมเกษตรสร้างสรรค์ปทุม 1)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (ทีมเรารักในหลวง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี (ทีมลูกพระเกี้ยวน้อย)
รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (ทีมรักพ่อ พอเพียง 1) และ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (ทีมวิสุทธิ์ 2)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140